Nhà Đất

Đầu cơ bất động sản có hoàn toàn tiêu cực?

Thị trường BĐS chỉ có nhà đầu tư (dài hạn) và nhà đầu cơ (ngắn hạn) chứ không có đầu tư ngắn hạn.

Chuyên gia bất động sản (BĐS) Phan Công Chánh cho rằng, không hề có khái niệm về đầu tư ngắn hạn trong thị trường BĐS. Thực chất của việc đầu tư ngắn hạn chính là hình thức đầu cơ BĐS. Từ trước đến nay, khái niệm đầu cơ trong BĐS …

Read More »