Nhà Đất

7 điểm mới về giấy phép xây dựng năm 2021

Từ ngày 01/01/2021, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có hiệu lực thi hành nên sẽ có nhiều quy định mới được áp dụng. Sau đây là 7 điểm mới về giấy phép xây dựng được áp dụng từ ngày 1/1/2021. 1. Danh sách công trình được miễn giấy phép …

Read More »